Algemene Voorwaarden DigiTV

 

ARTIKEL 1 - Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden DigiTV hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.
Abonnement: een Overeenkomst die inhoudt dat een bepaalde Dienst geregeld wordt geleverd in ruil voor periodieke betaling.
Algemene Voorwaarden DigiTV: de onderhavige Algemene Voorwaarden voor afname van de DigiTV Dienst van edpnet.
Beoefenaar van een Vrij Beroep: elke natuurlijke persoon of onderneming die geen koopman is en die onderworpen is aan een bij wet opgerichte beroepsvereniging of tuchtorgaan.
Consument: iedere natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat voor het gebruiken van de DigiTV Dienst van edpnet.
Contractant: degene die met edpnet een Overeenkomst heeft gesloten dan wel een Overeenkomst wenst te sluiten, ter zake van het DigiTV Abonnement van edpnet.
Dienst de DigiTV dienst die edpnet op grond van de Overeenkomst aan de Contractant levert.
edpnet: Edpnet B.V., met zetel te Ketelmeerstraat 198, 8226 JX Lelystad.
Digitenne: een Nederlands netwerk voor digitale radio en televisie via de ether.
DigiTV: de door edpnet aangeboden dienst voor de ontvangst van DVB-T signalen in het verzorgingsgebied van het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk in Nederland, welke omvat de levering en activering van een Smartcard en een DigiTV Startpakket, alsmede het afsluiten van een DigiTV Abonnement, uitsluitend voor niet commercieel gebruik in huiselijke kring van de Contractant.
DigiTV Startpakket: het bij het DigiTV Abonnement behorende pakket dat aan de Contractant wordt aangeboden bij het afsluiten van de DigiTV overeenkomst.
Extra DigiTV Pakket: het door edpnet aan de Contractant van het DigiTV Abonnement aangeboden pakket dat aanvullend wordt aangeboden aan een Contractant die reeds een digiTV Overeenkomst heeft afgesloten met edpnet en daarop een uitbreiding wenst voor aansluiting op een (1) of meerdere extra televisietoestellen.
Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.
Overeenkomst: een overeenkomst op grond waarvan edpnet een DigiTV abonnement en het daarbij behorende DigiTV Startpakket aanbiedt alsmede eventuele Extra DigiTV Pakketten.
Smartcard: een chipkaart die wordt gebruikt voor het decoderen van radio- en televisie-uitzendingen.
 

ARTIKEL 2 - Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden DigiTV zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuisgebruikers (in geval de Contractant een Consument is) en de Algemene Zakelijke Voorwaarden (in geval de Contractant een Onderneming is of Beoefenaar van een Vrij Beroep) en regelen de specifieke rechtsverhoudingen tussen edpnet en de Contractant omtrent de door edpnet geleverde DigiTV Dienst.
2.2 Algemene Voorwaarden Thuisgebruikers (in geval van Consumenten) en de Algemene Zakelijke Voorwaarden (in geval van Onderneming of Beoefenaar van een Vrij Beroep) blijven gelden voor alle voorzieningen en bepalingen die niet via deze Algemene Voorwaarden DigiTV worden geregeld.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden DigiTV zijn van toepassing op alle offertes van edpnet en op alle Overeenkomsten tussen edpnet en de Contractant voor de levering van de edpnet DigiTV Dienst en de daarbij behorende apparatuur.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website http://www.edpnet.nl/nl/conditions/algemene-voorwaarden.

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van het DigiTV Abonnement

3.1 Het DigiTV Abonnement wordt aangevraagd door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd bestelformulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt overeengekomen. De Overeenkomst komt tot stand indien het bestelformulier door de Contractant volledig en juist is ingevuld en ondertekend en door edpnet is ontvangen en geaccepteerd.
Voor de totstandkoming van het DigiTV Abonnement is vereist dat Contractant:
- een Nederlandse bank- of girorekening heeft;
- meerderjarig is;
- over een geldig legitimatiebewijs beschikt, namelijk een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs, en de Contractant edpnet desgevraagd in het bezit stelt van een kopie hiervan;
- in geval hij een rechtspersoon is, op verzoek edpnet in het bezit stelt van een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan drie (3) maanden;
- alle overige voor de beoordeling van de aanvraag door edpnet benodigde gegevens op verzoek van edpnet heeft verstrekt.
3.2 Edpnet zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag door de Contractant tot het bekomen van een DigiTV Abonnement zorgdragen voor activering van de Smartcard op het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk.
3.3 De aanvraag tot het DigiTV Abonnement kan door edpnet worden geweigerd indien:
a) de aanvrager handelingsonbekwaam is, of hij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in artikel 3.1 toont binnen een door edpnet gestelde termijn;b) de aanvrager een in deze Algemene Voorwaarden DigiTV gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;c) de aanvrager financiële verplichtingen uit hoofde van een eerdere overeenkomst jegens edpnet niet nakomt.Edpnet zal een weigering van de aanvraag motiveren.Indien edpnet voorafgaand aan de acceptatie de Smartcard heeft geactiveerd, dan geldt deze activering als voorwaardelijke acceptatie. Edpnet is dan gerechtigd de Overeenkomst alsnog te beëindigen indien zich één van de omstandigheden als bedoeld in dit lid voordoet. Edpnet kan de aanvrager een termijn stellen waarbinnen aan daarbij te stellen voorwaarden moet worden voldaan. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de in artikel 5 bedoelde periodieke vergoedingen verschuldigd voor de periode dat de aansluiting op het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk heeft gefunctioneerd.3.4 Edpnet is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de situatie dat:a) aannemelijk is dat de Contractant zijn verplichtingen uit het DigiTV Abonnement niet zal naleven, hetgeen onder meer het geval is bij niet naleving door de Contractant van verplichtingen uit (een) eerdere of andere met edpnet gesloten Overeenkomst(en);b) technische / economische redenen aan de kant van edpnet aansluiting van de Contractant in de weg staan;c) de locatie waar de Contractant is gehuisvest niet voldoet aan de daaraan door edpnet in redelijkheid te stellen eisen. Dit is in ieder geval de situatie indien de Contractant niet in Nederland woonachtig is dan wel is gevestigd, alsmede de situatie dat de Contractant woonachtig is of is gevestigd in een gebied waar de DigiTV dient niet wordt verspreid dan wel niet kan worden ontvangen.

ARTIKEL 4 - Opschorting van de verplichtingen van edpnet

4.1 In geval van een niet aan edpnet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, is edpnet gerechtigd haar verbintenissen op te schorten.
4.2 Met inachtneming van het bepaalde in de voorafgaande artikelen, behoudt edpnet zich het recht voor om het DigiTV Abonnement (tijdelijk) buiten gebruik te stellen indien de Contractant aangegane verplichtingen jegens edpnet niet nakomt, en deze niet-nakoming buitengebruikstelling rechtvaardigt, ofwel indien de Contractant anderszins dusdanig de belangen van edpnet schaadt dat van edpnet niet verlangd kan worden dat de DigiTV dienst nog verder wordt aangeboden. De verplichting tot betaling van de maandelijkse vergoeding als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden DigiTV blijft gedurende de tijd van de (tijdelijke) buitengebruikstelling bestaan.
4.3 Tot het opnieuw leveren van de DigiTV dienst wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een door edpnet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de (her)indienststelling is een bedrag aan (her)aansluitkosten verschuldigd gelijk aan de initiële activatiekosten zoals vermeld op http://www.edpnet.nl/nl/prive/televisie.htmlitv.

ARTIKEL 5 - Vereffening van de factuur voor de DigiTV Dienst

5.1 De Contractant is bij het afsluiten van de Overeenkomst aansluitkosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Daarnaast is de Contractant gedurende de duur van het DigiTV Abonnement aan edpnet periodiek Abonnementsgeld verschuldigd.
5.3 Diensten en goederen die niet in bruiklening worden gegeven, dienen vooraf te worden betaald, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving.
5.4 In het geval dat de Contractant de DigiTV Dienst afneemt in combinatie met een Abonnement op een edpnet internet- én telefoniedienst, dient de Contractant maandelijks en vooraf de verschuldigde vergoeding voor het DigiTV Abonnement te betalen. De afrekening gebeurt samen met de afrekening voor de edpnet internet- én telefoniedienst.
5.5 In het geval dat de Contractant de DigiTV Dienst afneemt onafhankelijk van een Abonnement op een edpnet internet- en telefoniedienst, dient de Contractant jaarlijks en vooraf de verschuldigde vergoeding voor het DigiTV Abonnement te betalen.
5.6 In het geval dat de Contractant de DigiTV Dienst afneemt in combinatie met een Abonnement op een edpnet internet- en telefoniedienst, en dat de Contractant het Abonnement op de edpnet telefoniedienst of op de edpnet internet- en telefoniedienst opzegt, dient de Contractant vanaf dat moment jaarlijks en vooraf de verschuldigde vergoeding voor het DigiTV Abonnement te betalen. De afrekening zal gebeuren op de eerstvolgende factuur volgend op de stopzetting van de edpnet telefoniedienst of de edpnet internet- en telefoniedienst.
5.7 In het geval dat de Contractant de DigiTV Dienst afneemt onafhankelijk van een Abonnement op een edpnet internet- en telefoniedienst, en dat de Contractant een Abonnement aangaat voor de afname van een edpnet internet- en telefoniedienst in combinatie met DigiTV, dient de Contractant vanaf dat moment maandelijks en vooraf de verschuldigde vergoeding voor het DigiTV Abonnement te betalen. De afrekening gebeurt samen met de afrekening voor de edpnet internet- én telefoniedienst. Het saldo van het reeds jaarlijks vooraf betaalde DigiTV Abonnement zal door edpnet via een creditnota worden verrekend.
5.8 In het geval dat de Contractant aan edpnet een verbrekingsvergoeding verschuldigd is voor vroegtijdige opzeg van de DigiTV Overeenkomst, zal hiervoor een aparte factuur worden opgemaakt. De Contractant dient deze te vereffenen voor de op de factuur vermelde vervaldag.
5.9 In het geval dat de Contractant na opzeg van de DigiTV Overeenkomst goederen in bruikleen niet binnen de termijn zoals beschreven in artikel 12.8 aan edpnet heeft terugbezorgd, zal hiervoor een aparte factuur worden opgemaakt. De Contractant dient deze te vereffenen voor de op de factuur vermelde vervaldag.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de Contractant

6.1 De Contractant garandeert dat de door hem opgegeven informatie over, onder andere, de diensten die hij van edpnet afneemt, correct is. Edpnet is gerechtigd om wanneer blijkt dat de opgegeven informatie niet correct is, het Abonnementsgeld aan te passen en/of alsnog te incasseren.
6.2 De Contractant is verplicht edpnet onmiddellijk schriftelijk of per fax op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot de naam, het adres, de woonplaats, de bank- of girorekening alsmede alle andere omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 De Contractant draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Indien het verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso aan edpnet niet (volledig) wordt voldaan, dient de Contractant terstond op andere wijze voor betaling zorg te dragen.
6.4 De Contractant draagt zelf zorg voor de aansluiting van de digitale ontvanger op het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk in Nederland. Edpnet is niet verantwoordelijk voor storingen in en / of de staat van deze digitale ontvanger dan wel storingen die door de digitale ontvanger worden veroorzaakt.
6.5 Het is de Contractant niet toegestaan om het signaal dat van edpnet wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring. Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvestiging, is niet toegestaan.
6.6 Het is de Contractant niet toegestaan het DigiTV Abonnement dan wel de Smartcard of digitale ontvanger aan derden over te dragen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
6.7 Indien de Contractant verhuist en / of zijn nota-adres wijzigt dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en / of nieuwe nota-adres schriftelijk aan edpnet mee te delen. Edpnet is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien na verhuizing niet langer wordt voldaan aan de in artikel 3.4 sub b en c genoemde voorwaarden. De Contractant is verplicht om edpnet de informatie te verschaffen die noodzakelijk is om de toets als genoemd in artikel 3.4 te kunnen doen, waaronder in ieder geval valt het door de Contractant overleggen van een kopie van de inschrijving in de gemeente waar Contractant zich heeft gevestigd.6.8 Contractant dient de bij de digitale ontvanger, Smartcard of antenne behorende gebruiksaanwijzing te volgen alsmede alle overige aanwijzingen die edpnet aan Contractant verstrekt inzake het gebruik van het DigiTV Abonnement en de daarbij behorende digitale ontvanger, Smartcard of antenne.6.9 De Contractant heeft op basis van zijn DigiTV Abonnement recht op maximaal twee (2) Extra DigiTV Pakketten welke, inclusief activering van de Smartcard, tegen betaling van edpnet kunnen worden afgenomen. Bij overschrijding van het in de eerste zin genoemde maximum aantal Extra DigiTV Pakketten dient de Contractant een additioneel DigiTV Abonnement aan te gaan.

ARTIKEL 7 - Duur en beëindiging van het DigiTV Abonnement

7.1 Het DigiTV Abonnement wordt aangegaan voor een minimale duur van één (1) jaar na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij met de Contractant schriftelijk een andere periode tegen nader vast te stellen voorwaarden is overeengekomen.
7.2 Behoudens schriftelijke opzegging door de Contractant één (1) maand voor de vervaldatum van het contract, wordt de Overeenkomst stilzwijgend met één (1) jaar verlengd.
7.3 Tijdens de periode van minimale duur kan de Contractant de DigiTV Overeenkomst opzeggen mits betaling aan edpnet van een verbrekingsvergoeding gelijk aan de som van de resterende maandbedragen tot de vervaldag van de Overeenkomst.
7.4 Na de stilzwijgende verlenging kan de Contractant het DigiTV Abonnement schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Contractant zal hiervoor geen verbrekingsvergoeding worden aangerekend.
7.5 Wanneer het Abonnement op de DigiTV Dienst is afgesloten in combinatie met een Abonnement op een edpnet internet- en telefonie Dienst, kan Contractant de DigiTV Dienst schriftelijk opgezeggen onafhankelijk van de edpnet internet- en telefonie Dienst, mits inachtname van bovenstaande bepalingen. Het Abonnement op de edpnet internet- en telefonie Dienst blijft dan gewoon doorlopen.
7.6 Edpnet is gerechtigd het DigiTV Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en daarmee de aansluiting van de Contractant (tijdelijk) af te sluiten, indien de Contractant één (1) of meer van de verplichtingen uit hoofde van het DigiTV Abonnement niet nakomt.
7.7 Indien het DigiTV Abonnement door edpnet als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant wordt beëindigd, is de Contractant, onverminderd de wettelijke en overige rechten van edpnet, een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van de vergoeding die verschuldigd zou zijn bij regelmatige opzegging door de Contractant. Edpnet is gerechtigd de volledige schade, ontstaan als gevolg van een beëindiging en / of afsluiting op grond van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant, op de Contractant te verhalen.
7.8 Edpnet is gerechtigd het DigiTV Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval de Contractant:
- komt te overlijden;
- onder bewind of curatele is gesteld of;
- (op enige andere wijze) het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- het faillissement is of werd aangevraagd of verleend of
- de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
- surséance van betaling heeft verzocht of is verleend;
- enige in deze Algemene Voorwaarden DigiTV genoemde verplichting niet of niet geheel nakomt, welke tekortkoming de beëindiging van het DigiTV van edpnet Abonnement rechtvaardigt;
- op basis van artikel 6.6 aan edpnet heeft medegedeeld te verhuizen naar locatie waar het door edpnet geëxploiteerde omroepnetwerk geen bereik heeft of anderszins niet wordt voldaan aan andere in artikel 6 genoemde voorwaarden.
7.9 De aansluiting wordt na afsluiting of beëindiging van het DigiTV Abonnement op grond van artikel 6 weer in werking gesteld, indien de Contractant zijn verplichtingen alsnog geheel is nagekomen en voor zover nodig een nieuw DigiTV Abonnement is aangegaan. Edpnet zal de dan geldende (her)aansluitkosten aan de Contractant in rekening brengen.
7.10 Bij stopzetting van het DigiTV Abonnement wordt de Smartcard door edpnet gedeactiveerd en dient de Smartcard door de Contractant, samen met het materiaal in bruikleen, zoals beschreven in artikel 12.8, aan edpnet te worden geretourneerd. In geval van het niet (tijdig) retourneren van de Smartcard is edpnet gerechtigd de Contractant een bedrag van € 20,34 BTW inclusief aan te rekenen.

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid / Vrijwaring

8.1 Edpnet is niet aansprakelijk voor enige schade verbandhoudende met de (onderbroken) levering van de DigiTV Dienst via het door edpnet geëxploiteerde omroepnetwerk. Tekortkomingen van andere aanbieders van omroepnetwerken zijn niet aan edpnet toerekenbaar.
8.2 De Contractant is aansprakelijk voor schade die door een door hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. De Contractant is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade van edpnet indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door de Contractant is veroorzaakt.
8.3 De Contractant vrijwaart edpnet tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onjuiste, onrechtmatige, dan wel onzorgvuldige gebruik door de Contractant van zijn aansluiting op het omroepnetwerk.
8.4 Edpnet spant zich in films, special events en andere programma’s door te geven zoals periodiek aangekondigd, maar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het niet of op een ander tijdstip doorgeven hiervan.
8.5 De technische eigenschappen van het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk kunnen worden gewijzigd om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Waar mogelijk zal edpnet trachten deze wijzigingen uit te voeren zonder dat deze gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Contractant en de door hem gebruikte Smartcard(s), digitale ontvanger(s) of antenne(s). Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare (financiële) consequenties heeft voor de Contractant, zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan drie (3) maanden nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.
In geen geval is edpnet aansprakelijk voor gevolgen van dergelijke wijzigingen in het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk.
8.6 Een tekortkoming in de nakoming door edpnet van haar verbintenissen kan haar niet worden toegerekend indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, uitval van het aansluitpunt, het door edpnet geëxploiteerde omroepnetwerk of het omroepnetwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie edpnet bij de uitvoering van het DigiTV Abonnement afhankelijk is, alsmede ieder andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van edpnet noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van edpnet komt. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van edpnet met betrekking tot de uitvoering van het edpnet Abonnement opgeschort.

ARTIKEL 9 - Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

9.1 Edpnet verwerkt de (persoons)gegevens van de Contractant die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze (persoons)gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Verwerkingen van persoonsgegevens zullen door edpnet overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels worden aangemeld.
9.2 De inartikel 8.1 genoemde verwerking van de persoonsgegevens houdt ook in een verwerking van de persoonsgegevens van andere door de Contractant van edpnet afgenomen diensten voor zover een dergelijke verwerking voor marketingdoeleinden, de toepassing van het bepaalde in artikel 3.3 dan wel het vaststellen van het in artikel 5 genoemde periodieke Abonnementsgeld noodzakelijk is.9.3 Edpnet draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering dan wel wettelijk verplicht is.9.4 Edpnet is gerechtigd een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een DigiTV Abonnement van edpnet wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door edpnet in het kader van de acceptatie van aanvragen voor andere diensten van edpnet. Edpnet zal de Contractant op diens verzoek informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij eventueel is opgenomen. Indien de Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen schriftelijk bezwaar maken bij edpnet.

ARTIKEL 10 - Storingen

10.1 Wanneer een storing in de aansluiting wordt geconstateerd, dient de Contractant edpnet hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via de door edpnet aangegeven Service Desk.
10.2 Wanneer de storing het gevolg is van het niet goed werken van de Smartcard, antenne of digitale ontvanger dan zal edpnet deze Smartcard, antenne of digitale ontvanger repareren en / of vervangen voor zover dit valt onder de door bij de Smartcard, antenne of digitale ontvanger verstrekte garantievoorwaarden en de Contractant de door edpnet aangegeven instructies heeft opgevolgd.
In geen geval kan de Contractant bij het niet goed werken van de Smartcard, antenne of digitale ontvanger aanspraak maken op terugbetaling van de op basis van artikel 5 genoemde vergoedingen.
10.3 Edpnet garandeert niet dat het met het DigiTV Abonnement te ontvangen beeld en/of geluid geheel zonder onderbreking en / of geheel foutloos zal zijn, noch dat alle fouten zullen kunnen worden verholpen.

ARTIKEL 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Contractant erkent dat de bij de digitale ontvanger behorende Smartcard(s) software bevat(ten) waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. De Contractant krijgt een niet-exclusief niet-overdraagbaar recht om deze Smartcard(s) en daarbij behorende software te gebruiken om met behulp van de door edpnet bij het DigiTV Abonnement verstrekte digitale ontvanger via het door Digitenne geëxploiteerde omroepnetwerk in Nederland de daaraan verbonden edpnet DigiTV Dienst te ontvangen.
11.2 Het is de Contractant niet toegestaan de hoedanigheid van de Smartcard(s) op enige manier te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van edpnet.
11.3 Het is de Contractant niet toegestaan voornoemde software op welke wijze dan ook openbaar te (doen) maken en / of te (doen) verveelvoudigen dan wel aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
11.4 De Contractant erkent dat op de in het DigiTV Startpakket en Extra DigiTV Pakket opgenomen documentatie intellectuele eigendomsrechten berusten. De Contractant ontvangt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om deze documentatie te gebruiken voor de duur van het DigiTV Abonnement voorzover noodzakelijk om met het DigiTV Abonnement via het door edpnet geëxploiteerde omroepnetwerk in Nederland de edpnet DigiTV Dienst te ontvangen.

ARTIKEL 12 - DigiTV Startpakket gratis in bruiklening

12.1 Als onderdeel van de DigiTV Overeenkomst kan edpnet het DigiTV Startpakket gratis in bruiklening aan de Contractant geven. Edpnet verbindt zich er toe als onderdeel van deze Overeenkomst de nodige hardware ter beschikking van de Contractant te stellen. Een beschrijving van de inhoud van een DigiTV Startpakket staat beschreven op http://www.edpnet.nl/nl/prive/televisie.htmlitv. De Contractant erkent en aanvaardt dat de hardware van het DigiTV Startpakket bij de levering in goede staat verkeert.
12.2 De inhoud van het DigiTV Startpakket blijft de exclusieve eigendom van edpnet.
12.3 De bruiklening is kosteloos, behoudens eventuele aanrekening van verzendingskosten.
12.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt het DigiTV Startpakket ter beschikking gesteld voor louter privé-gebruik. Het is de Contractant onder geen beding toegestaan het DigiTV Startpakket geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, te vervreemden of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde.
12.5 De Contractant is tijdens de volledige duur van de bruiklening gehouden als een goed huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van het DigiTV Startpakket. Hij mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing(en) bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer één en ander te wijten is aan overmacht. De Contractant zal ertoe gehouden zijn om edpnet te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van het DigiTV Startpakket die geen gevolg is van normaal gebruik.
12.6 De Contractant mag zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen aan een derde.
12.7 Het DigiTV Startpakket wordt in bruiklening gegeven voor de duur van het afgesloten DigiTV Abonnement waarvan de bruiklening van het DigiTV Startpakket deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van het DigiTV Startpakket door de Contractant. Tijdens deze duur is de Contractant evenwel vrij om het DigiTV Startpakket op elk ogenblik terug te bezorgen aan edpnet. De Contractant is verplicht om het DigiTV Startpakket op eigen risico en kosten aan edpnet terug te bezorgen indien het afgesloten DigiTV Abonnement waarvan het DigiTV Startpakket in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook.
12.8 Indien de Contractant binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de Overeenkomst tussen hemzelf en edpnet met betrekking tot het afgesloten DigiTV Abonnement waarvan het DigiTV Startpakket in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 12.7) het DigiTV Startpakket niet aan edpnet terugbezorgt, wordt hij geacht het DigiTV Startpakket te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. Het DigiTV Startpakket zal in dit geval aan de Contractant gefactureerd worden tegen de edpnet verkoopsprijs van het moment van aangaan van de overeenkomst waarvan de bruiklening van het DigiTV Startpakket deel uitmaakte.12.9 In het geval dat de Contractant problemen ondervindt met het DigiTV Startpakket, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de edpnet Helpdesk, waar hij de nodige instructies zal ontvangen omtrent de te volgen procedure.

ARTIKEL 13 - Aankoop DigiTV materiaal

13.1 Extra DigiTV materiaal kan taangekocht worden tegen de tarieven gepubliceerd op http://www.edpnet.nl/nl/prive/televisie.htmlitv
13.2 Elke aflevering van goederen geschiedt ex-magazijn edpnet.
Op vraag van de Contractant kan edpnet het transport van de goederen organiseren naar een door de Contractant opgegeven adres. Elk transport is voor rekening en op de verantwoordelijkheid van de Contractant. De aan de Contractant vooraf meegedeelde kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen apart aan de Contractant gefactureerd worden en zijn dus in geen geval begrepen in de opgegeven eenheidsprijs.
Edpnet heeft aan haar leveringsplicht voldaan op het moment van ondertekening van het ontvangstbewijs. Bij weigering zonder gegronde reden van in ontvangst name van de bestelde goederen, is de Contractant de eventueel hieraan verbonden kosten van het retourneren van de goederen aan edpnet verschuldigd. 13.3 De verplichtingen van edpnet in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover edpnet geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp.

ARTIKEL 14 - Slotbepalingen

14.1 Edpnet is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder het DigiTV Abonnement over te dragen aan een derde partij, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.