Algemene Voorwaarden Thuisgebruikers

ARTIKEL 1 - Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
1.2 Aansluiting: de (breedband)aansluiting van de Klant die het mogelijk maakt van de Dienst gebruik te maken.
1.3 Content: data die de opmaak en de inhoud van de website bepaald, aangemaakt en verzorgd door de Klant.
1.4 Dienst(en): de producten en diensten die door edpnet Netherlands B.V. op enig moment worden aangeboden.
1.5 E-mail adres: op naam van de Klant gesteld adres met in het midden een @ teken. Dit adres wordt door de Klant gebruikt om digitale informatie te communiceren.
1.6 edpnet: EDPNET Netherlands B.V., Postbus 821, 8200 AG Lelystad. Vestigingsadres: EDPNET Netherlands B.V., Zilverparkkade 2, 8232 WJ Lelystad.
1.7 Edpnet wizards: media die edpnet aan de Klant verschaft gedurende de periode van de overeenkomst. Dit in het kader van een optimale benutting van het aangeboden abonnement. De media kunnen op internet, papier, CD-rom of anderszins worden verspreid naar wens van de Klant.
1.8 Inbelnummers: telefoonnummers van edpnet, hiermee kan de Klant landelijk verbinding leggen met edpnet. De inbelnummers zijn per regio terug te vinden op de website.
1.9 Inloggen: de reeks van handelingen op de computer van de Klant die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het edpnet netwerk.
1.10 Inlognaam: minimaal 8 letterige combinatie waarmee edpnet de Klant toegang verleend tot haar netwerk.
1.11 Inloggegevens: gegevens die edpnet moet verzamelen ter wille van facturatie aan de Klant. Deze gegevens omvatten mogelijk ook data zoals omschreven in artikel 1.4. edpnet netwerk daadwerkelijk gebruikt.
1.12 Klant: hiermee wordt de gezamenlijke economische en juridische klant aangeduid. In de meeste gevallen zal deze klant twee rechtspersonen betreffen.
1.13 OPTA: Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit.
1.14 Overeenkomst: de overeenkomst tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.15 Pop e-mail box: het pop-protocol wordt gebruikt voor inkomende e-mail.
1.16 SMTP e-mail box: het SMTP-protocol wordt gebruikt voor uitgaande e-mail.
1.17 Verhuizing: het wijzigen van het adres van de Klant waar de Dienst geleverd wordt.
1.18 Voorzieningen: onderdelen van het Elektronische communicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur, eventueel daarbijhorende gebruikersdocumentatie en programmatuur, die eigendom blijven van edpnet en die de Klant ten behoeve van het gebruik van de Dienst van edpnet huurt of in bruikleen heeft.
1.19 Website: een op domein geregistreerde serie digitale documenten, gehost door edpnet, die Klanten de mogelijkheid van publiceren van persoonlijke content op het internet verschaft.

ARTIKEL 2 - Het aanbod

2.1 Edpnet brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit.
2.2 Het aanbod is vrijblijvend en bevat een voor de Klant voldoende gespecificeerde omschrijving van de Dienst, de eenmalige en periodieke tarieven en van de voorwaarden waaronder deze worden verricht.
2.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de stappen die nodig zijn alvorens de Dienst kan worden verricht alsmede een vermelding van de kosten van de daartoe benodigde werkzaamheden.
2.4 Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.5 Edpnet onthoudt zich van oneerlijke handelspraktijken.

ARTIKEL 3 - Totstandkomen van de Overeenkomst

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt edpnet niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die termijn de offerte accepteert, heeft edpnet het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant én door acceptatie daarvan door edpnet.
3.2 Bij Overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de klant binnen de veertien (14) kalenderdagen na de bevestiging van de Overeenkomst door edpnet deze schriftelijk of elektronisch ontbinden. Na deze periode is edpnet gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen. De kosten alsook het risico van het terugzenden van goederen die deel uitmaken van de ontbonden overeenkomst, zijn volledig ten laste van de koper. Het terugzenden van deze goederen dient onmiddellijk te gebeuren, t.t.z. van zodra de koper edpnet op de hoogte brengt van de ontbinding van de overeenkomst. Conform de wet zal edpnet het door de koper betaalde bedrag voor de opgezegde dienst(en) terugbetalen.
3.3 De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld.
3.4 Edpnet is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, aansluiting en hardware van de Klant.

ARTIKEL 4 - Duur en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt het contract gesloten voor een minimum contractduur van twaalf (12) maanden en dit voor elke nieuwe aansluiting. Behoudens opzegging door de klant, één (1) maand voor het einde van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur.
4.3 De opzegtermijn voor de Klant bedraagt bij Overeenkomsten voor bepaalde tijd één (1) maand voor het einde van de minimum duur van de Overeenkomst en bij Overeenkomsten voor onbepaalde tijd één (1) maand te rekenen vanaf het moment van ontvangst van de schriftelijke opzegging door edpnet.
4.4 Edpnet stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
4.5 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook (uitgezonderd overmacht en aan Edpnet toe te rekenen tussentijdse beëindigingen) tussentijds wordt beëindigd is de Klant van een xDSL abonnement aan edpnet de volgende afsluitkosten verschuldigd;
- tijdens de minimumduur van de overeenkomst: € 50,84 plus de maandelijkse kosten tot einde eerste contractstermijn;
- na de minimumduur van de overeenkomst: geen afsluitkosten.
4.6 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Edpnet gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Klant:
a) uitstel (surséance) van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b) in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend.
4.7 Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om een xDSL dienst van edpnet aan de Klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om (de gekozen abonnementsvorm van) Internet van edpnet aan de Klant te leveren, zal edpnet gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 5 - Beschikbaarheid dienst

5.1 Edpnet streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Edpnet geeft echter geen garanties terzake.
5.2 De Dienst wordt door en voor rekening van edpnet onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan edpnet tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen. Edpnet zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5.3 De Klant dient een storing in het functioneren van de Dienst zo spoedig mogelijk aan edpnet te melden bij de Klantenservice. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat zij aan Edpnet Netherlands B.V. bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. Edpnet zal storingen zo spoedig mogelijk opheffen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5.4 De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van edpnet. Edpnet kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met deze Overeenkomst, door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op de Dienst.
5.5 Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van andere Klanten van edpnet, is edpnet gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Klant vanaf wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Klant kan worden toegerekend.
5.6 Edpnet is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst of van het Elektronisch communicatienetwerk te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Edpnet spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant en de door hem gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Klant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 6 - Gebruik van de dienst

6.1 De Klant staat in voor al het gebruik dat – met of zonder zijn toestemming – van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangscode(s) wordt gemaakt.
6.2 Indien het Elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten Randapparaten, is de Klant verplicht de door edpnet te geven redelijke instructies op te volgen.
6.3 De Klant zal de Dienst aanwenden voor normaal consumentengebruik, ook indien sprake is van een vast tarief. Indien sprake is van excessief gebruik door de Klant (meer dan vijf (5) maal het gemiddeld gebruik door andere gebruikers van dezelfde Dienst), is edpnet gerechtigd de Klant erop te attenderen dat bij voortzetting van dit excessief gebruik, edpnet gerechtigd is van het moment van attendering het gebruik dat boven de normen ligt alsnog aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 De Klant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens edpnet en/of derden onrechtmatig is.
6.5 De Klant staat er bij het gebruik van de Dienst voor in dat hij, voorzover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:
a) de Klant zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de Dienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de Dienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de Dienst en/of het gebruik van de Dienst;
b) de Klant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van edpnet en/of derden
c) de Klant zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) software van edpnet en/of derden kunnen beschadigen;
d) de Klant zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de Dienst verbonden beveiligingen te doorbreken;
e) de Klant zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
f) de Klant zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
g) de Klant zal geen kinderpornografie of andere strafbare pornografie openbaar maken of verspreiden;
h) de Klant zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
i) de Klant zal geen commerciële activiteiten met behulp van de Dienst ontwikkelen.
6.6 Het is de Klant niet toegestaan om het signaal dat van edpnet wordt ontvangen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in huiselijke kring. Het delen of doorlijnen van de signalen met andere huishoudens, daaronder begrepen kamers in studentenhuizen en andere collectieve huisvestiging is niet toegestaan.
6.7 De Klant is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte Randapparaten en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de Dienst.

ARTIKEL 7 - Bescherming en verwerking persoonsgegevens

7.1 De Klant is verplicht edpnet te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers. De Klant dient edpnet op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens.
7.2 De Klant aanvaardt dat edpnet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de ingave door hem via een edpnet webpagina van persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. Edpnet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, materieel of immaterieel, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van de internetverbinding waarmee de Klant met edpnet contact maakt tijdens het meedelen, wijzigen, consulteren of eender welke andere handeling met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. Voor details over het beheer en de verwerking door edpnet van de meegedeelde persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd, verwijzen wij naar ons privacy beleid

ARTIKEL 8 - Spamfilter

8.1 De Klant stemt in met het gebruik van software door edpnet welke voor de Klant bestemde emailberichten filtert op spamberichten. De Klant staat ervoor in dat, voorzover vereist, de verzender van voor de Klant bestemde emailberichten instemt met het gebruik van software door edpnet welke de verzonden emailberichten filtert op spamberichten.
8.2 Indien edpnet reden heeft om aan te nemen dat een voor de Klant bestemde email een spambericht is, is edpnet gerechtigd dit spambericht tijdelijk te verplaatsen en/of te verwijderen.
8.3 Edpnet zal zich inspannen om alle spamberichten te filteren uit de voor de Klant bestemde emailberichten. Edpnet garandeert uitdrukkelijk niet dat alle spamberichten zullen worden verwijderd uit de voor de Klant bestemde emailberichten of dat geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spamberichten behoren.

ARTIKEL 9 - Intellectuele eigendom en bescherming voorzieningen

9.1 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voorzover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikerdocumentatie en programmatuur blijven berusten bij edpnet en/of haar toeleveranciers. Edpnet is te allen tijden gerechtigd om Voorzieningen die haar eigendom zijn terug te nemen. De Klant dient dan eventuele gemaakte kopieën van de Voorzieningen, waaronder programmatuur, te vernietigen.
9.2 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. De Klant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.
9.3 De Klant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan edpnet te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van edpnet.
9.4 Indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de Klant hen terstond van de rechten van edpnet op de hoogte te stellen. De Klant dient edpnet direct daarover in te lichten.

ARTIKEL 10 - Modem in bruikleenhuur

10.1 Edpnet verhuurt aan de Klant de in de Overeenkomst vermelde Voorzieningen voor de duur van de Overeenkomst. Edpnet is niet gehouden een nieuw (ongebruikt) exemplaar of de nieuwste versie van de Voorziening ter beschikking te stellen. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden betreffende Voorzieningen gelden eveneens voor gehuurde Voorzieningen.
10.2 Edpnet is gerechtigd om, voordat de gehuurde Voorzieningen aan de Klant ter beschikking worden gesteld, betaling van een waarborgsom te eisen. Na beëindiging van de Overeenkomst en onbeschadigde retournering van de Voorziening zal edpnet de waarborgsom terugbetalen.
10.3 De Klant is aan edpnet huur verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. Deze huur is een periodiek verschuldigde vergoeding.
10.4 De Klant is niet gerechtigd de gehuurde Voorzieningen aan derden onder te verhuren dan wel onder andere titel in gebruik te geven.
10.5 De Voorzieningen worden uitsluitend door of vanwege edpnet gerepareerd. In geval van reparatie dient de Klant de Overeenkomst over te leggen.
10.6 Reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van onzorgvuldige installatie, verhuizing door de Klant, onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldige behandeling, werkzaamheden verricht door derden, technische werking van andere al dan niet bij de Klant aanwezig apparatuur, lekkende batterijen, dan wel een handelen of nalaten van de Klant in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn voor rekening van de Klant. Edpnet is gerechtigd alsdan loon-, materiaal- en eventuele voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen.
10.7 De Klant is na beëindiging van de Overeenkomst gehouden de gehuurde Voorziening onbeschadigd te retourneren aan edpnet.
Indien de Klant één (1) maand na beëindiging van de Overeenkomst de Voorziening niet heeft geretourneerd, blijft de in lid 3 van dit artikel bedoelde periodieke huurvergoeding door hem verschuldigd tot het moment dat de Voorziening aan edpnet is geretourneerd, echter niet langer dan drie (3) maanden na beëindiging van de Overeenkomst.
Indien de Klant de Voorziening beschadigd retourneert dan wel de Voorziening drie (3) maanden na beëindiging van de Overeenkomst nog niet heeft geretourneerd, is de Klant gehouden edpnet de vervangingswaarde te vergoeden.

ARTIKEL 11 - Voorwaarden bruiklening

11.1 Als onderdeel van bepaalde internetabonnementen kan edpnet de modem gratis in bruiklening aan de Klant geven. Edpnet verbindt zich er toe als onderdeel van deze specifieke internetabonnementen een modem ter beschikking van de Klant te stellen. De Klant erkent en aanvaardt dat de modem bij de levering in goede staat verkeert.
11.2 De modem blijft gedurende de volledige duur van de bruiklening de exclusieve eigendom van edpnet.
11.3 De bruiklening is kosteloos.
11.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt de modem ter beschikking gesteld voor louter privé-gebruik. Het is de Klant onder geen beding toegestaan de modem geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, te vervreemden of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde.
11.5 De Klant is tijdens de volledige duur van de bruiklening gehouden als een goed huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van de modem. Hij mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer één en ander te wijten is aan overmacht. De Klant zal ertoe gehouden zijn om edpnet te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van de modem die geen gevolg is van normaal gebruik.
11.6 Klant mag zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet overdragen aan een derde.
11.7 De modem wordt in bruiklening gegeven voor de duur van het afgesloten internetabonnement waarvan de bruiklening van de modem deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van de modem door de Klant. Tijdens deze duur is de Klant evenwel vrij om de modem op elk ogenblik terug te bezorgen aan edpnet. De Klant is verplicht om de modem op eigen risico en kosten aan edpnet terug te bezorgen indien het afgesloten internetabonnement waarvan de modem in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook.
11.8 Indien de Klant binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de overeenkomst tussen hemzelf en edpnet met betrekking tot het afgesloten internetabonnement waarvan de modem in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 11.7) de modem niet terugbezorgt, wordt hij geacht de modem te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. De modem zal in dit geval aan de klant/abonnee gefactureerd worden tegen de edpnet verkoopsprijs van het moment van aangaan van de overeenkomst waarvan de bruiklening van de modem deel uitmaakte

ARTIKEL 12 - Verjaringstermijn

12.1 Alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door verloop van vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

ARTIKEL 13 - Verhuizing

13.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het woonadres van de Klant of het adres waar de Dienst van edpnet beschikbaar is.
13.2 De Klant dient de verhuizing tijdig, maar in elk geval binnen de in de Algemene Voorwaarden bepaalde redelijke termijn te melden op de wijze zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden van edpnet.
13.3 Edpnet is gerechtigd om de aan de verhuizing redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen.
De hoogte van de kosten worden op genoegzame wijze bekend gemaakt.
13.4 Indien edpnet niet dezelfde of een vergelijkbare Dienst op de nieuwe locatie levert, dan zijn de Klant en edpnet, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, gerechtigd tot opzegging.

ARTIKEL 14 - Bepalingen voor dienst telefonie via edpnet-internetverbinding

14.1 Edpnet biedt de Klant de mogelijkheid om eenmaal per editie in de (papieren en elektronische) telefoongids te worden vermeld, alsmede om te worden opgenomen in nummerinformatiediensten. Een Klant kan er voor kiezen om niet te worden vermeld in gidsen dan wel in het geheel niet te worden vermeld.
14.2 Een standaardvermelding als bedoeld in lid 1 van dit artikel houdt in dat voor elke locatie waarop of ten behoeve waarvan één of meer belmogelijkheden worden geleverd de naam, alsmede adres, postcode en (hoofd)telefoonnummer van de locatie op een uniforme wijze onder de woonplaats worden opgenomen.
14.3 De wijze waarop de Klant wenst te worden vermeld, wordt door de Klant opgegeven bij het aangaan van de Overeenkomst of bij een latere wijziging. De gegevens die de Klant ten behoeve van gidsvermelding of nummerinformatiediensten verstrekt, dienen juist en volledig te zijn en geen inbreuk te maken op rechten van derden.
14.4 Edpnet kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door een Klant verstrekte gegevens. Indien de gegevens kennelijk onjuist of onvolledig worden verstrekt, zal edpnet de Klant om de juiste en volledige gegevens vragen.
14.5 Edpnet verstrekt aan de Klant één of meer telefoonnummers, tenzij een telefoonnummer dat reeds bij de Klant in gebruik is of een aan hem door OPTA toegewezen telefoonnummer daarvoor kan worden geaccepteerd. Indien het telefoonnummer van de Klant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het telefoonnummer worden behouden indien de overeenkomst met die andere aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.
14.6 Edpnet is gerechtigd een telefoonnummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de OPTA, alsmede wijzigingen in de Dienst of in andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken.
14.7 De Klant kan edpnet verzoeken om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Dienst gebruikt telefoonnummer mee te nemen naar een aanbieder waarmee edpnet afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud.
14.8 Indien de Klant de Dienst wil verhuizen naar een andere locatie, kan edpnet aan de Klant een ander telefoonnummer toekennen. Indien dat geen bijzondere aanpassingen van haar Voorzieningen en Elektronische communicatienetwerk vraagt en verhuizing plaatsvindt binnen het gebied waarvoor het telefoonnummer volgens het nationaal nummerplan geldt, zal edpnet nummerwijziging waar mogelijk voorkomen.
14.9 Edpnet zal nummerwijziging op grond van lid 2 van dit artikel niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. Voorts zal edpnet ich inspannen om gedurende een periode van tenminste één (1) maand na de nummerwijziging er voor zorg te dragen dat degenen die in die periode telefonisch contact zoeken met het oorspronkelijke telefoonnummer van de Klant over de nummerwijziging worden geïnformeerd.

ARTIKEL 15 - Verrekening van de factuur

15.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen.
15.2 Goederen die niet in bruiklening gegeven worden, dienen vooraf betaald te worden, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving. Het bedrag wordt automatisch vermeerderd met de verzendkosten.
15.3 Leveringen van bestelde goederen gebeuren van zodra edpnet de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen. In het geval dat de Klant voor een installatie door een edpnet monteur heeft gekozen, zullen de goederen door de edpnet monteur worden meegebracht, voor zover deze goederen het opstarten of functioneren van een andere dienst niet beïnvloeden. In dit laatste geval zullen de goederen verstuurd worden zodra edpnet de betaling ervan heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de goederen in kwestie.

ARTIKEL 16 - Administratieve wijzigingen

16.1 Een Klant dient de wijziging van zijn persoonlijke gegevens (dit kunnen zijn: email-en postadres, rekeningnummer en telefoonnummer) tijdig mede te delen op de wijze zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden van edpnet.

ARTIKEL 17 - Wijzigingen in de Overeenkomst door edpnet

17.1 Edpnet is ten allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op een openbare elektronische communicatiedienst geldt artikel 7.2 Telecommunicatiewet.
17.2 Ten minste vier (4) weken voordat een voorgenomen wijziging van een beding uit de Overeenkomst van kracht wordt, stelt edpnet de Klant individueel op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging.
17.3 Indien de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, biedt edpnet de Klant daarbij de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, en dit mits inachtname van de opzegtermijnen zoals bepaald in artikel 4.2.
Deze mogelijkheid tot kosteloze opzegging door de Klant geldt niet wanneer de wijziging een prijsverhoging betreft die het gevolg is van de stijging van de inflatie zoals voorzien in artikel 18.2.
17.4 Indien de wijziging objectief niet ten nadele van de Klant strekt, informeert edpnet de Klant hierover en vermeldt edpnet dat de wijziging niet ten nadele van de Klant is en dat de Klant als gevolg hiervan de Overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen.
17.5 Technische wijzigingen in de aansluiting waartoe edpnet door de overheid is genoodzaakt of die door edpnet op verzoek van de Klant zijn aangebracht, vallen niet onder de strekking van dit artikel.
17.6 Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht, kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de Dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de Overeenkomst door edpnet.

ARTIKEL 18 - Prijs en Betaling

18.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Reisuren, reis- en verblijfskosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door edpnet BV apart in rekening worden gebracht.
18.2 Edpnet behoudt zich het recht voor om alle overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde Consumenten Prijs Index (CPI) Communicatie (08000). Indien de Jaarmutatie CPI positief is, staat het edpnet vrij om de overeengekomen prijzen en tarieven met dat percentage te verhogen; indien de Jaarmutatie CPI negatief is, zal er geen prijsaanpassing plaatsvinden.
18.3 Daarnaast behoudt edpnet zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, één (1) keer per jaar te verhogen.
18.4 Indien edpnet op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de Klant aan Edpnet worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van edpnet of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. Edpnet is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
18.5 De door de Klant aan edpnet verschuldigde bedragen voor de Dienst(en) worden in rekening gebracht en voldaan zoals overeengekomen:
1. eenmalig verschuldigde bedragen worden op (op)leverdatum gefactureerd;
2. periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de dienst.
3. gebruikskosten en op tijd en materieel gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.
18.6 De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Edpnet zendt na het verstrijken van die datum betalingsherinneringen en geeft de Klant de gelegenheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen.
18.7 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is edpnet gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
18.8 Bezwaren tegen de hoogte van door edpnet in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum bij een door edpnet aangegeven contactadres kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.
18.9 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen.
Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is de Klant in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Onafhankelijk van de in deze Voorwaarden vastgelegde wettelijk verschuldigde rente van 12% per jaar, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat bij het niet betalen van één (1) factuur of het saldo ervan op de vervaldatum, volgende kosten aangerekend worden en verschuldigd zijn:
- herinnering op de kalenderdag na de vervaldag van de factuur, volgens deze Voorwaarden tevens geldend als in-verzuim-stelling;
- aanmaning: wanneer de Klant verzuimd heeft om de verschuldigde bedragen te vereffenen binnen de veertien (14) kalenderdagen ingaand op de dag na de aanmaning, zal het dossier ter incasso uit handen worden gegeven en zal de vordering met de incassokosten worden verhoogd. Een aanmaningskost van 7,5 EUR wordt aangerekend. De hoogte van deze incassokosten zal aan de Klant op voorhand worden meegedeeld in de aanmaning;
- ingebrekestelling, inclusief bericht van tijdelijke afsluiting en van het ter incasso uit handen geven van de schuldvordering. Een aanmaningskost van 15 EUR wordt aangerekend.
Bij het inschakelen van een incassopartner voor het innen van de vordering, kan edpnet eventuele BTW op de Klant verhalen.

ARTIKEL 19 - Niet-nakoming van de Overeenkomst

19.1 Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
19.2 Edpnet kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zijn diensten staken dan wel opschorten indien:
− de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven aan edpnet met het oogmerk te frauderen;
− edpnet aannemelijk kan maken dat de Klant handelt in strijd met de wet of schade toebrengt aan een ander dan wel niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Edpnet stelt de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
19.3 Als edpnet enige verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan echter pas nadat de Klant edpnet schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld bij het bij edpnet aangegeven contactadres en edpnet er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van edpnet gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 20 - Overmacht

20.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan edpnet niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
In geval van overmacht, vervalt de verplichting van edpnet tot nakoming van de Overeenkomst. Edpnet is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. Edpnet is gehouden aan een klant een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.
20.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan twee (2) maand duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolgde de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
20.3 Gevallen van overmacht kunnen zijn: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, tekortkomingen of overmacht aan de zijde van toeleveranciers, uitzonderlijk gebrek aan en/of van personeel alsmede tekortkomingen in de nakoming door edpnet als gevolg van uitval van stroomvoorziening aan zijn zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde.

ARTIKEL 21 - Aansprakelijkheid van edpnet

21.1 Edpnet is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover de Klant aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
21.2 Edpnet is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan voorzover dat uit artikel 6:196 sub c BW volgt.
21.3 Edpnet is tegenover de Klant slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan edpnet verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende Dienst(en). Per jaar is edpnet tegenover een en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan edpnet verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende Dienst(en).
21.4 Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 10 Euro voor de Klant, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
21.5 Edpnet is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de Dienst niet door de Klant is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd.
21.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij edpnet meldt.

ARTIKEL 22 - Aansprakelijkheid van de Klant

22.1 De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover edpnet aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
22.2 Onder schade als bedoeld is het vorige lid valt eveneens schade als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van door edpnet aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur. Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een zaak gaat over op de Klant op het moment van aflevering, aanbrenging, plaatsing of ter beschikking stelling.
22.3 De Klant vrijwaart edpnet tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, voorzover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de Dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft.
22.4 De Klant dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van de Overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

ARTIKEL 23 - Klachten

23.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij edpnet tijdig nadat de Klant de gebrekkige uitvoering van de Dienst heeft ontdekt bij het daartoe strekkende contactadres van edpnet. Edpnet zal hierop passend en tijdig reageren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 24 - Geschillenregeling

24.1 Geschillen tussen Klant en edpnet over totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door edpnet te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de Klant als door edpnet aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Informatie over het aanhangig maken van geschillen kan worden gevonden op www.degeschillencommissie.nl .
24.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij edpnet heeft ingediend.
24.3 Nadat de klacht bij edpnet is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
24.4 Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is edpnet aan deze keuze gebonden. Indien edpnet een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Klant vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Edpnet dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
24.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
24.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 25 - Wijzigingen op de dienst bij of krachtens de wet

25.1 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor branche relevante gerechtelijke uitspraak de Ondernemers noodzaakt tot het veranderen van de Overeenkomst en/of de dienstverlening, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

ARTIKEL 26 - Slotbepalingen

26.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
26.2 Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één (1) jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.
26.3 Edpnet is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat Edpnet echter op geen enkele wijze van haar verplichtingen.
26.4 Edpnet heeft het recht de Overeenkomst(en) met de Klant over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Edpnet deel uitmaakt en/of aan derden. De Klant zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Edpnet hiertoe overgaat, zal zij de Klant hierover informeren.
26.5 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.


 
edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren