Algemene Zakelijke Voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
1.2 Aansluiting: de aansluiting van de Klant die het mogelijk maakt van de Dienst gebruik te maken.
1.3 Content: data die de opmaak en de inhoud van de website bepaald, aangemaakt en verzorgd door de Klant.
1.4 Dienst(en): de producten en diensten die door edpnet op enig moment worden aangeboden.
1.5 E-mail adres: op naam van de Klant gesteld adres met in het midden een @ teken. Dit adres wordt door de Klant gebruikt om digitale informatie te communiceren.
1.6 Economische Klant: de partij die de edpnet facturen betaalt.
1.7 edpnet: EDPNET Netherlands B.V., Postbus 821, 8200 AG Lelystad. Vestigingsadres: EDPNET Netherlands B.V.,Zilverparkkade 2, 8232 WJ Lelystad.
1.8 Edpnet wizards: media die edpnet aan de Klant verschaft gedurende de periode van de overeenkomst. Dit in het kader van een optimale benutting van het aangeboden abonnement. De media kunnen op internet of papier worden verspreid naar wens van de klant.
1.9 Inbelnummers: telefoonnummers van edpnet, hiermee kan de Klant landelijk verbinding leggen met edpnet. De inbelnummers zijn per regio terug te vinden op de website.
1.10 Inloggen: de reeks van handelingen op de computer van de Klant die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het edpnet netwerk.
1.11 Inlognaam: combinatie waarmee edpnet de Klant toegang verleend tot haar netwerk.
1.12 Inloggegevens: gegevens die edpnet moet verzamelen ter wille van facturatie aan de Klant. Deze gegevens omvatten mogelijk ook data zoals omschreven in artikel 1.4.
1.13 Juridische Klant: de partij die met edpnet een sub-overeenkomst sluit en diegene die de aansluiting op het edpnet netwerk daadwerkelijk gebruikt.
1.14 Klant: hiermee wordt de gezamenlijke economische en juridische klant aangeduid. In de meeste gevallen zal deze klant twee rechtspersonen betreffen.
1.15 OPTA: Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit.
1.16 Overeenkomst: de overeenkomst tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.17 Pop e-mail box: het pop-protocol wordt gebruikt voor inkomende e-mail.
1.18 SMTP e-mail box: het SMTP-protocol wordt gebruikt voor uitgaande e-mail.
1.19 Verhuizing: het wijzigen van het adres van de Klant waar de Dienst geleverd wordt.
1.20 Voorzieningen: onderdelen van het Elektronische communicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur, eventueel daarbijhorende gebruikersdocumentatie en programmatuur, die eigendom blijven van edpnet en die de Klant ten behoeve van het gebruik van de Dienst van edpnet huurt of in bruikleen heeft.
1.21 Website: een op domein geregistreerde serie digitale documenten, gehost door edpnet, die Klanten de mogelijkheid van publiceren van persoonlijke content op het internet verschaft.

ARTIKEL 2 - Algemeen

2.1 Edpnet Algemene Voorwaarden zijn voor elke aansluiting, aanbieding, pakket overeenkomst of overeenkomst tussen edpnet en een Klant geldig. Er kan slechts worden afgeweken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen overeenkomsten en verplichtingen nadat beide partijen schriftelijk overeenstemming bereiken over de wijzigingen.
2.2 Aanbiedingen, aansluitingen of pakketten zijn geheel vrijblijvend. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt edpnet niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die termijn de offerte accepteert, heeft edpnet het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.
2.3 Op het moment dat edpnet een raamovereenkomst van de Klant, geheel ingevuld en akkoord verklaard, ontvangt en haar diensten ter beschikking stelt aan de Klant middels edpnet wizards is de overeenkomst rechtsgeldig. Na aanvaarding van de aanbieding, aansluiting van het pakket door de Klant is onverwijlde herroeping door edpnet mogelijk. Door herroeping komt geen enkele overeenkomst tot stand. Edpnet zal zich verplichten hetgeen al aan edpnet is voldaan aan de Klant te doen terugkomen. Edpnet kan een mogelijke aspirant-Klant wegens eigen normen en waarden weigeren.
2.4 De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de Overeenkomst vastgesteld.
2.5 Edpnet is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen voor de technische aspecten met betrekking tot de verbinding, aansluiting en hardware van de Klant.

ARTIKEL 3 - Edpnet verplichtingen

3.1 Edpnet verplicht zich als Internet Service Provider om een aansluiting op het netwerk en toegang tot het internet aan de Klant voor de in de overeenkomst bepaalde edpnet pakket(ten) te verzorgen. De diensten bestaan onder andere uit, maar niet uitsluitend, e-mailservices, inbeltoegang tot edpnet netwerken en internet.
3.2 Edpnet kan toegang tot haar netwerken, edpnet diensten, en tot internet niet garanderen.
3.3 Edpnet ziet geen persoonlijke e-mail en/of bestanden van haar Klanten in. Als edpnet krachtens wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is gegevens te verstrekken, dan wel in het geval de Klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van de hier gestelde Algemene Voorwaarden, zal edpnet specifieke gegevens moeten afgeven of bekijken. Edpnet heeft een zogenoemde privacy statement. Deze statement is op de website te vinden.

ARTIKEL 4 - Klant verplichtingen

4.1 De Klant verplicht zich geen andere Klanten of internetgebruikers lastig te vallen dan wel schade te berokkenen aan het edpnet netwerk. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden handelingen te verrichten, al dan niet via het edpnet netwerk, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zulks edpnet, overige Klanten of internetgebruikers schade berokkent of tot last is. Hierbij wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gedoeld op handelingen, eventueel aan de klantzijde, die het netwerk negatief beïnvloeden.
4.2 De Klant verplicht zich redelijk te gedragen op het netwerk van edpnet. De Klant zal wijzigingen in relevante gegevens per ommegaande per e-mail, fax of schriftelijk aan edpnet melden.
4.3 De Klant wordt verboden het edpnet netwerk en eventuele diskruimte te misbruiken voor handelingen die strijdig zijn met de wet, netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de hier gestelde Algemene Voorwaarden. Hierbij wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gedoeld op onderstaande handelingen van de eindgebruiker:
- spamming;
- inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
- het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- hacken...
4.4 De Klant heeft zelf de beschikking over, en draagt zorg voor, de benodigde hard- en software, instellingen, randapparatuur, kabels en verbindingen om het edpnet netwerk te kunnen benutten.
4.5 Het wordt de Klant verboden de aansluiting, de edpnet wizards of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of in gebruik te geven. Zulks kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van edpnet. Het is de Klant wel toegestaan een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De aansluiting en het bijbehorende wachtwoord zijn in alle gevallen geheel voor eigen risico van de Klant.
4.6 De Klant heeft een bepaalde overeengekomen maximum disk space en data traffic. De Klant is verantwoordelijk voor naleving van de limieten. Bij overschrijding behoudt edpnet zich het recht haar netwerk te beschermen door informatie te verwijderen of een additionele vergoeding in rekening te brengen.
4.7 De Klant kan verzoeken zijn of haar aansluitingsgegevens in te zien of te laten verwijderen. De Klant moet dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar edpnet sturen. Edpnet beantwoordt de verzoeken gratis en binnen twintig (20) werkdagen per e-mail, fax of schriftelijk. De Klant heeft tegen vergoeding tevens recht op beperkte inzage in de verkeersgegevens van die aansluiting. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen account, tot maximaal drie (3) maanden voor het moment van aanvraag. Ook voor de inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs of uittreksel uit de Kamer van Koophandel vereist. Edpnet beantwoordt deze verzoeken binnen twintig (20) werkdagen per e-mail fax of schriftelijk. Bij sommige diensten bestaat een mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.
4.8 De Klant geeft, middels het ondertekenen van de overeenkomst toestemming aan edpnet zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken in een administratiesysteem van edpnet ten behoeve van bedrijfsvoering en beheer. Deze administratie bevat zowel aansluiting- als data trafficgegevens en is enkel door edpnet in te zien. De administratie wordt niet aan derden afgegeven, tenzij edpnet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
4.9 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikersdocumentatie en eventuele programmatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken, voorzover noodzakelijk om van de Dienst gebruik te kunnen maken. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Voorzieningen, daarbij behorende gebruikerdocumentatie en programmatuur blijven berusten bij edpnet en/of haar toeleveranciers. Edpnet is te allen tijden gerechtigd om Voorzieningen die haar eigendom zijn terug te nemen. De Klant dient dan eventuele gemaakte kopieën van de Voorzieningen, waaronder programmatuur, te vernietigen.
4.10 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. De Klant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.
4.11 De Klant is niet gerechtigd zelf wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan edpnet te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van edpnet.
4.12 Indien derden met betrekking tot de Voorzieningen rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de Klant hen terstond van de rechten van edpnet op de hoogte te stellen. De Klant dient edpnet direct daarover in te lichten.

ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Tenzij schade is veroorzaakt door grove nalatigheid, schuld of opzet van edpnet stelt edpnet zich niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woord, van de Klant. Met name is edpnet uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het netwerk of het internet bij edpnet of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de netwerken van edpnet, handelingen van andere Klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, inloggen, aansluiting en e-mailadres.
5.2 Edpnet behoudt zich het recht zonder verdere verplichtingen de aan de Klant verstrekte aansluiting op het netwerk onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en, zo lang de Klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Ook behoudt edpnet zich het recht in voorgenoemd geval, als de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de Klant jegens edpnet ontstaat.
5.3 De Klant handelend in strijd met de overeengekomen verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de hier gestelde Algemene Voorwaarden wordt aansprakelijk gesteld voor alle hieruit voor edpnet voortvloeiende kosten en schade.
5.4 De Klant vrijwaart edpnet uitdrukkelijk tegen enigerlei aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de aansluiting, het netwerk of internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of de hier gestelde algemene voorwaarden.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij edpnet meldt.

ARTIKEL 6 - Edpnet diensten

6.1 Specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden hebben. Per dienst zijn deze voorwaarden te vinden op de website.
6.2 Klanten kunnen bij edpnet zelf een website aanmaken en laten hosten. Edpnet bepaalt per aansluitingstype een maximum hoeveelheid diskruimte. Commerciële homepages of websites, ter discretie van edpnet te bepalen, kunnen een hogere vergoeding verschuldigd zijn zoals opgemaakt in de prijslijst. 
6.3 Edpnet biedt toegang tot haar diensten aan de Klant. Dit is een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht van het edpnet netwerk en de edpnet wizards voor een bepaalde duur. Het is de Klant verboden de edpnet wizards te kopiëren anders dan normaal persoonlijk gebruik. In het geval van kopiëren zal de Klant alle tekens die de herkomst van het document aanduiden ongemoeid laten.
6.4 Edpnet behoudt zich het recht toegang tot haar netwerken te verbieden ofwel in te perken als een Klant binnen een tijdsbestek van vier (4) weken, de in de overeenkomsten overeengekomen toebedeelde datalimiet of redelijk gebruiklimiet overschrijdt. In dit kader wordt gekeken naar data traffic, diskruimte en belasting van het edpnet netwerk. De Klant is verplicht edpnet de overschrijdingskosten te betalen. Edpnet zal een verbod of inperking steeds drie dagen na edpnet de Klant op de hoogte stelt in laten gaan. Edpnet stelt zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor vergoeding van enigerlei schade als gevolg van een toegangsverbod of inperking. Inloggegevens van edpnet leveren voor beide partijen bindend bewijs in het kader van overschrijding maximum hoeveelheid data traffic. Behoudens tegenbewijs van de Klant.

ARTIKEL 7 - Diensten van derden

7.1 Edpnet verzorgt registratie van domeinnamen. De registratie van de domeinnaam wordt enkel in opdracht van de Klant verricht en hieraan zijn kosten verbonden. De Klant registreert een domeinnaam op eigen titel en risico. Edpnet stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door aanvraag of gebruikmaking van een domeinnaam.
7.2 De meeste diensten die edpnet aanbiedt worden uitbesteed aan derden. Zodoende is edpnet in veel gevallen afhankelijk van netwerken of diensten van derde partijen, zo is dit bijvoorbeeld het geval bij , o.a. DSL. In deze gevallen sluit de Klant vaak meerdere overeenkomsten. Hiervan is er een om de verplichtingen jegens edpnet te regelen en een ander voor bijvoorbeeld het netwerk van een derde partij. Edpnet stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door netwerken of diensten van derden, hieronder worden onder andere, maar niet uitsluitend, bedoeld stroomstoringen, storingen in netwerken van derden en storingen in infrastructuur van derden.

ARTIKEL 8 - Beheer van het netwerk

8.1 Edpnet streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Edpnet geeft echter geen garanties terzake, tenzij anders bepaald door de aard van de Dienst.
8.2 De Dienst wordt door en voor rekening van edpnet onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan edpnet tijdelijk (een deel van) de Dienst buiten gebruik stellen. Edpnet zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
8.3 De Klant dient een storing in het functioneren van de Dienst zo spoedig mogelijk aan edpnet te melden bij de Klantenservice. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat zij aan edpnet bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Klant dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek en aanwezig te zijn op de locatie indien daartoe gevraagd. 
8.4 De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van edpnet. Edpnet kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met deze Overeenkomst, door een incorrecte installatie door de Klant, door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere apparatuur die van invloed is op de Dienst. 
8.5 Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van andere Klanten van edpnet, is edpnet gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij de Klant vanaf wiens Aansluiting de storing wordt veroorzaakt, tenzij dit in redelijkheid niet aan de Klant kan worden toegerekend.
8.6 Edpnet is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst of van het Elektronisch communicatienetwerk te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Edpnet spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant en de door hem gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor de Klant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.
8.7. Edpnet is altijd uitdrukkelijk gerechtigd inbelnummers te wijzigen, de log-in procedure te veranderen, de IP-adressen te wijzigen, zonder dat hiervoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens edpnet ontstaat. Edpnet zal in deze gevallen de Klant terstond informeren over eventuele wijzigingen.

ARTIKEL 9 - Duur van de overeenkomst

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vastgestelde termijn.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt het contract gesloten voor een minimum contractduur van twaalf (12) maanden en dit voor elke nieuwe aansluiting. Behoudens opzegging door de klant, één (1) maand voor het einde van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur.
9.3 De opzegtermijn voor de Klant bedraagt bij Overeenkomsten voor bepaalde tijd één (1) maand voor het einde van de minimum duur van de Overeenkomst en bij Overeenkomsten voor onbepaalde tijd één (1) maand te rekenen vanaf het moment van ontvangst van de schriftelijke opzegging door edpnet.
9.4 Opzeggen kan per brief, per fax of via My edpnet (via een ticket). De opzegtermijn gaat in zodra edpnet een opzegverzoek heeft ontvangen.
9.5 Edpnet stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
9.6 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook (uitgezonderd overmacht en aan edpnet toe te rekenen tussentijdse beëindigingen) tussentijds wordt beëindigd is de Klant van een xDSL abonnement aan edpnet de volgende afsluitkosten verschuldigd;
- tijdens de minimumduur van de overeenkomst: €50 plus de maandelijkse kosten tot einde eerste contractstermijn;
- na de minimumduur van de overeenkomst: geen afsluitkosten.
9.7 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is edpnet gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Klant:
a) uitstel (surséance) van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b) in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend.
9.8 Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om een xDSL dienst van edpnet aan de Klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om (de gekozen abonnementsvorm van) Internet van edpnet aan de Klant te leveren, zal edpnet gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 10 - Wijzigingen in de Overeenkomst door edpnet

10.1 Edpnet is ten allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op een openbare elektronische communicatiedienst geldt artikel 7.2 Telecommunicatiewet.
10.2 Ten minste vier (4) weken voordat een voorgenomen wijziging van een beding uit de Overeenkomst van kracht wordt, stelt edpnet de Klant individueel op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging.
10.3 Indien de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, biedt edpnet de Klant daarbij de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, en dit mits inachtname van de opzegtermijnen zoals bepaald in artikel 4.2.
Deze mogelijkheid tot kosteloze opzegging door de Klant geldt niet wanneer de wijziging een prijsverhoging betreft die het gevolg is van de stijging van de inflatie zoals voorzien in artikel 13.2.
10.4 Indien de wijziging objectief niet ten nadele van de Klant strekt, informeert edpnet de Klant hierover en vermeldt edpnet dat de wijziging niet ten nadele van de Klant is en dat de Klant als gevolg hiervan de Overeenkomst niet kosteloos kan beëindigen.
10.5 Technische wijzigingen in de aansluiting waartoe edpnet door de overheid is genoodzaakt of die door edpnet op verzoek van de Klant zijn aangebracht, vallen niet onder de strekking van dit artikel.
10.6 Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht, kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de Dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de Overeenkomst door edpnet.

ARTIKEL 11 - Ontbinding

11.1 Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
11.2 Edpnet is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de edpnet diensten te staken indien de Klant:
- aan edpnet valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven
- nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven
- de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan
- in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5
- in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend
- surséance van betaling heeft aangevraagd
- onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
11.3 Indien, in het kader van redelijkheid en billijkheid, de Klant niet voldoet aan enige uit een met edpnet gesloten overeenkomst of uit de Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien edpnet serieuze bedenkingen heeft of de Klant in staat is aan de contractuele verplichtingen jegens edpnet te voldoen, is edpnet gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen edpnet Dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat edpnet tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan edpnet verder toekomende rechten.
11.4 Als edpnet enige verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, is de Klant bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan echter pas nadat de Klant edpnet schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld bij het bij edpnet aangegeven contactadres en edpnet er niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde redelijke termijn te herstellen. Een en ander tenzij de tekortkoming van edpnet gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
11.5 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor branche relevante gerechtelijke uitspraak de Ondernemers noodzaakt tot het veranderen van de Overeenkomst en/of de dienstverlening, kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

ARTIKEL 12 - Modem in bruikleen

12.1 Als onderdeel van bepaalde internetabonnementen kan edpnet de modem gratis in bruiklening aan de Klant geven. Edpnet verbindt zich er toe als onderdeel van deze specifieke internetabonnementen een modem ter beschikking van de Klant te stellen. De Klant erkent en aanvaardt dat de modem bij de levering in goede staat verkeert.
12.2 De modem blijft gedurende de volledige duur van de bruiklening de exclusieve eigendom van edpnet.
12.3 De bruiklening is kosteloos.
12.4 De terbeschikkingstelling van de modem is beperkt tot het gebruik ervan in het kader van het afgesloten internetabonnement waarvan de terbeschikkingstelling van de modem deel uitmaakt. Het is de Klant onder geen beding toegestaan de modem geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, uit te lenen of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde.
12.5 De Klant is tijdens de volledige duur van de bruiklening gehouden als een goed huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van de modem. Hij mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer één en ander te wijten is aan overmacht. De Klant zal ertoe gehouden zijn om edpnet te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van de modem die geen gevolg is van normaal gebruik.
12.6 De Klant mag zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet overdragen aan een derde.
12.7 De modem wordt in bruiklening gegeven voor de duur van het afgesloten internetabonnement waarvan de bruiklening van de modem deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van de modem door de Klant. Tijdens deze duur is de Klant/abonnee evenwel vrij om de modem op elk ogenblik terug te bezorgen aan edpnet. De Klant/abonnee is verplicht om de modem op eigen risico en kosten aan edpnet terug te bezorgen indien het afgesloten internetabonnement waarvan de modem in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook.
12.8 Indien de Klant binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de overeenkomst tussen hemzelf en edpnet met betrekking tot het afgesloten internetabonnement waarvan de modem in bruiklening deel uitmaakt ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 11.7) de modem niet terugbezorgt, wordt hij geacht de modem te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. De modem zal in dit geval aan de Klant gefactureerd worden tegen de edpnet verkoopsprijs van het moment van aangaan van de overeenkomst waarvan de bruiklening van de modem deel uitmaakte.

ARTIKEL 13 - Prijzen

13.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele andere heffingen en/of rechten welke van overheidswege worden opgelegd.
Reisuren, reis- en verblijfskosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door edpnet apart in rekening worden gebracht.
13.2 Edpnet BV heeft het recht om de tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als we onze tarieven indexeren vindt dit plaats op 1 januari op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast.
13.3 Daarnaast behoudt edpnet zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen, tarieven en overige kosten, op elk moment te verhogen.
13.4 Indien edpnet op verzoek of met instemming van opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de Klant aan Edpnet worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van edpnet of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. Edpnet is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

ARTIKEL 14 - Betaling

14.1 De Klant is edpnet een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is afhankelijk van de verschillende diensten die de Klant afneemt.
14.2 De door de Klant aan edpnet verschuldigde bedragen voor de Dienst(en) worden in rekening gebracht en, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voldaan zoals hieronder vermeld:
1. eenmalig verschuldigde bedragen worden op (op)leverdatum gefactureerd;
2. periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de dienst.
3. gebruikskosten en op tijd en materieel gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.
14.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de Klant verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum de verschuldigde vergoeding te betalen.
14.4 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is de Klant in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is edpnet gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de originele betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, terug te vinden op de website http://www.wettelijkerente.nl.
Onafhankelijk van deze wettelijke rente, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat bij het niet betalen van één (1) factuur of het saldo ervan op de vervaldatum, edpnet een vast bedrag van 40 EUR als vergoeding voor invorderingskosten in rekening mag brengen.
Daarbovenop kan edpnet aanspraak maken op een schadeloosstelling door de Klant voor alle door diens betalingsachterstand tijdens de invorderingsprocedure ontstane kosten welke dat vaste bedrag te boven gaan:
- herinnering op de kalenderdag na de vervaldag van de factuur, volgens deze Voorwaarden tevens geldend als in-verzuim-stelling ;
- aanmaning: wanneer de Klant verzuimd heeft om de verschuldigde bedragen te vereffenen binnen de veertien (14) kalenderdagen ingaand op de dag na de aanmaning, zal het dossier ter incasso uit handen worden gegeven en zal de vordering met de incassokosten worden verhoogd. Een administratieve kost van 7,5 EUR wordt aangerekend. De hoogte van de incassokosten zal aan de Klant op voorhand worden meegedeeld in de aanmaning ;
- ingebrekestelling, inclusief bericht van tijdelijke afsluiting en van het ter incasso uit handen geven van de schuldvordering. Een administratieve kost van 15 EUR wordt aangerekend.
Bij het inschakelen van een incassopartner voor het innen van de vordering, kan edpnet eventuele BTW op de Klant verhalen.
14.5 Bezwaren tegen de hoogte van door edpnet in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum bij een door edpnet aangegeven contactadres kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld.

ARTIKEL 15 - Verrekening van de factuur

15.1 Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen.
15.2 Goederen die niet in bruiklening gegeven worden, dienen vooraf betaald te worden, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving. Het bedrag wordt automatisch vermeerderd met de verzendkosten.
15.3 Leveringen van bestelde goederen gebeuren van zodra edpnet de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen. In het geval dat de Klant voor een installatie door een edpnet monteur heeft gekozen, zullen de goederen door de edpnet monteur worden meegebracht, voor zover deze goederen het opstarten of functioneren van een andere dienst niet beïnvloeden. In dit laatste geval zullen de goederen verstuurd worden zodra edpnet de betaling ervan heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de goederen in kwestie.

ARTIKEL 16 - Overmacht, geschillen en toepasselijk recht

16.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
16.2 Tijdens een situatie van overmacht worden de leveringsvoorwaarden van edpnet tot nader aan te geven datum opgeschort. Indien de periode van overmacht, waarin overeenkomsten niet door edpent kunnen worden nagekomen, langer duurt dan twee (2) maanden is edpnet alsmede haar clientèle bevoegd de overeenkomsten te ontbinden. In dit geval kan dit zonder tussenkomst van een rechter, zonder dat er voor de tegenpartij enig recht op schadevergoeding wordt gecreëerd.
16.3 Overmacht zijn die zaken, extern bepaald en onvoorzien, waardoor edpnet de overeenkomsten met haar Klanten niet kan nakomen. Hier vallen, onder andere, onder storingen in het netwerk van edpnet en storingen op netwerken van toeleveranciers van edpnet.
16.4 Edpnet behoudt zich het recht op overmacht te beroepen, als omstandigheden overeenkomsten tussen edpnet en haar Klanten in gevaar brengen, ook al treden deze omstandigheden op nadat edpnet de overeenkomst had moeten nakomen.
16.5 De Klant is bevoegd te kiezen voor beslechting van een eventueel geschil bij een door de volgens de wet bevoegde rechter.
16.6 Op alle overeenkomsten van edpnet en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 - Klachten

17.1 Edpnet kan klachten in behandeling nemen als deze klachten betrekking hebben op edpnet diensten en/of gedrag en handelingen van edpnet Klanten. Hieronder wordt onder andere verstaan: spam , illegale handelingen en hacken (het (onbevoegd) inbreken op andermans hardware).
17.2 Het melden van een klacht laat alle overeenkomsten onverlet, indien de aangever een Klant van edpnet.
17.3 Edpnet doet alles, voor zover mogelijk, om klachten, genoemd in artikel 16.1, te onderzoeken. Klachten kunnen volledig en duidelijk omschreven binnen vijf (5) werkdagen gemeld worden bij edpnet.
Inleveren geschiedt per brief of fax. De klacht wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door edpnet in behandeling genomen. De aangever wordt van de uitkomst van het onderzoek, en de mogelijke tegenmaatregelen, op de hoogte gesteld zo snel als dit mogelijk is.

ARTIKEL 18 - Spamfilter

18.1 De Klant stemt in met het gebruik van software door edpnet welke voor de Klant bestemde emailberichten filtert op spamberichten. De Klant staat ervoor in dat, voorzover vereist, de verzender van voor de Klant bestemde emailberichten instemt met het gebruik van software door edpnet welke de verzonden emailberichten filtert op spamberichten.
18.2 Indien edpnet reden heeft om aan te nemen dat een voor de Klant bestemde email een spambericht is, is edpnet gerechtigd dit spambericht tijdelijk te verplaatsen en/of te verwijderen.
18.3 Edpnet zal zich inspannen om alle spamberichten te filteren uit de voor de Klant bestemde emailberichten. Edpnet garandeert uitdrukkelijk niet dat alle spamberichten zullen worden verwijderd uit de voor de Klant bestemde emailberichten of dat geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spamberichten behoren.

ARTIKEL 19 - Verjaringstermijn

19.1 Alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door verloop van vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

ARTIKEL 20 - Verhuizing

20.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het woonadres van de Klant of het adres waar de Dienst van edpnet beschikbaar is.
20.2 De Klant dient de verhuizing tijdig, maar in elk geval binnen de in de Algemene Voorwaarden bepaalde redelijke termijn te melden op de wijze zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden van edpnet.
20.3 Edpnet is gerechtigd om de aan de verhuizing redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen.
De hoogte van de kosten worden op genoegzame wijze bekend gemaakt.
20.4 Indien edpnet niet dezelfde of een vergelijkbare Dienst op de nieuwe locatie levert, dan zijn de Klant en edpnet, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, gerechtigd tot opzegging.

ARTIKEL 21 - Slotbepalingen

21.1 Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één (1) jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.
21.2 Edpnet is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat edpnet echter op geen enkele wijze van haar verplichtingen.
21.3 Edpnet heeft het recht de Overeenkomst(en) met de Klant over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan edpnet deel uitmaakt en/of aan derden. De Klant zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval edpnet hiertoe overgaat, zal zij de Klant hierover informeren.
21.4 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.


 
edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren